آباکوس Abaqus مقدماتی

نرم افزار آباکوس، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل المان محدود است. این نرم‌‌افزار، معمولا به منظور تحلیل غیرخطی مواد تحت شرایط استاتیک، شبه‌استاتیک و دینامیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. Abaqus، معمولا در کارهای پژوهشی و در صنایعی نظیر هوافضا، اتومبیل‌سازی، ساخت تجهیزات صنعتی و عمران (سازه، ژئوتکنیک و راه) کاربرد دارد. 

جلسه اول آباکوس مقدماتی
ورود به محیط آباکوس و آشنایی با محیط دوبعدی 00:20:37
ترسیم شکلهای 1 و 5 از جزوه جلسه اول در آباکوس 00:07:18
ترسیم شکل 8 از جزوه جلسه اول در آباکوس 00:06:47
ترسیم شکل 10 از جزوه جلسه اول در آباکوس 00:09:29
جلسه دوم آباکوس مقدماتی
آشنایی با مدلسازی سه بعدی در آباکوس 00:12:05
ترسیم مدل سه بعدی صفحه 2 (شکل بالایی) از جزوه جلسه دوم در آباکوس 00:07:19
ترسیم مدل سه بعدی صفحه 1 (شکل پایینی) از جزوه جلسه دوم در آباکوس 00:04:35
ترسیم مدل سه بعدی صفحه 1 (شکل بالایی) از جزوه جلسه دوم در آباکوس 00:06:35
جلسه سوم آباکوس مقدماتی
آشنایی با مفاهیم تنش محوری، تنش برشی، نمودار تنش-کرنش، کرنش عرضی، نسبت پواسون و غیره 00:23:22
آشنایی با روش المان محدود و مراحل آن 00:34:44
مثال 1- تحلیل عددی یک استوانه یک سرگیردار تحت تنش فشاری در آباکوس 00:34:44
بررسی تغییر اندازه مش و نوع مش در نتایج بدست آمده در آباکوس 00:08:55
نکات بیشتر در مورد مش و نحوه ذخیره اطلاعات مدل و نتایج به دست آمده در آباکوس 00:09:44
آشنایی با انواع مش ساختار یافته structured، سوییپ sweep و آزاد Free در آباکوس 00:15:34
مثال 2- تحلیل عددی یک شفت با یک پله وسط در آباکوس به صورت سه بعدی 00:24:12
مثال 3- تحلیل عددی یک شفت با یک پله وسط در آباکوس به صورت دو بعدی 00:15:14
مثال 4- تحلیل پیچشی یک لوله در آباکوس با مش‌های مختلف 00:16:52
تحلیل خرپای دوبعدی در آباکوس 00:17:08
مدرس: مهدی متقی پور

04:35:14

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 600,000 تومان

با گواهی 795,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست